Nieuwe regelingen voor sportbeoefenaars op vlak van sociale zekerheid

In 2022 wijzigen er enkele regelingen voor sportbeoefenaars, zowel op vlak van sociale zekerheid als op fiscaal vlak. Enkele wijzigingen zijn al definitief afgeklopt, andere nog niet. In dit nieuwsbericht gaan we dieper in op de veranderingen op vlak van sociale zekerheid. De fiscale wijzigingen lees je hier.

3 minuten leestijd Sociaal statuut 01 maart 2022

Berekening van de RSZ-bijdragen

Voor sportbeoefenaars die een aangifte moeten doen bij de RSZ werd de RSZ-bijdrage tot 31 december 2021 op een bijzondere manier berekend. Als het brutoloon minstens 2474,22 euro bedroeg, berekende de RSZ de bijdragen namelijk op dit forfaitair bedrag. Als het brutoloon van de sportbeoefenaar lager was dan 2474,22 euro, berekende de RSZ de bijdrage op het werkelijke loon. De nieuwe wet maakt nu geen onderscheid meer en berekent in beide gevallen de RSZ-bijdragen op het werkelijke loon.

Voor trainers en scheidsrechters werden de RSZ-bijdragen al altijd berekend op het werkelijke loon. Voor hen verandert er dus niks.

Vakantiegeld

Sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst konden tot eind vorig jaar geen aanspraak maken op wettelijk verlof en vakantiegeld. Wel krijgen betaalde voetballers een vorm van “buitenwettelijk” (dubbel) verlofgeld. De nieuwe wet voorziet nu dat sportbeoefenaars vanaf 1 januari 2022 ook in aanmerking komen voor wettelijk (betaalde) verlofdagen en (dubbel) vakantiegeld. Wat dit concreet betekent, in het bijzonder voor de sectorale regeling dubbel vakantiegeld voor voetballers, is nog even afwachten.

Arbeidsongeval

De vergoedingen zowel bij blijvende als tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de Arbeidsongevallenwet worden bepaald op grond van het basisloon. Dit is het loon waarop de werknemer in de functie waarin hij op het ogenblik van het ongeval tewerkgesteld werd, recht had voor het jaar dat aan het ongeval voorafging.

Het basisloon wordt echter begrensd:

  • Voor beroepsvoetballers met een jaarloon dat het bedrag van 10.824 euro (voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022) niet overschrijdt maar die een minimumbedrag vastgesteld op 1239,47 euro als vaste jaarlijkse bezoldiging verdienen, zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst, bedraagt de hogervermelde grens 20.750,37 euro per jaar en 8.979,91 euro per jaar wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zich beperkt tot de uitoefening van de sportactiviteit (bedragen geldig sinds 2021).
  • Voor beroepsvoetballers met een jaarloon dat het bedrag van 10.824 euro wel overschrijdt en voor de houders van een vergunning van “eliterenner met contract” (afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond), wordt het basisloon vastgesteld op 2474,22 euro (bedrag geldig sinds september 2021).

Dit leiden we voorlopig alvast af uit de meest recente wetgeving.

Doelgroepvermindering

Werkgevers die vallen onder het nationaal Paritair Comité voor de sport of voor de sportverenigingen, sportcentra en sportclubs, de publiekrechtelijke rechtspersonen die tot doel hebben sport en lichamelijke opvoeding te bevorderen voor zover zij betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners tewerkstellen, kunnen vanaf 1 januari 2022 een doelgroepvermindering G19 genieten en dit voor de volledige duur van de tewerkstelling. De doelgroepvermindering komt overeen met 65% van het saldo van de verschuldigde werkgeversbijdragen dat overblijft na eventuele toepassing van de sociale maribel en de structurele vermindering.

Sportbonus

Betaalde sportbeoefenaars (aan te geven bij de RSZ) of beroepswielrenners (houder van een vergunning “eliterenner met contract” afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond) kunnen vanaf 1 januari 2022 genieten van een sportbonus, ofwel een vermindering van de persoonlijke (werknemers)bijdragen van de sociale zekerheid.

Deze sportbonus bestaat uit 2 delen:

  • Voor jongeren jonger dan 19 jaar bedraagt de sportbonus 137,81 euro per maand. Voor sportbeoefenaars en beroepswielrenners ouder dan 19 jaar bedraagt de sportbonus 281,73 euro per maand. Voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties en deeltijdse werknemers zal dit deel van de sportbonus berekend worden pro rata de tewerkstellingsbreuk. 
  • Daarnaast mag een vermindering van 60% worden toegepast op het saldo van de resterende werknemersbijdragen.

De totale werknemersbijdrageverminderingen kunnen uiteraard nooit meer bedragen dan de verschuldigde werknemersbijdragen.

Minnelijke afbetalingsregeling

Vanaf 1 januari 2022 kunnen de werkgevers van betaalde sportbeoefenaars of van beroepswielrenners minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor de verschuldigde sociale bijdragen voor de eerste drie kwartalen van 2022. De uiterste betalingsdatum is 15 december 2022.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...