My Liantis
Moet je je zaak sluiten en heb je mogelijk recht op een dubbele uitkering? Let er dan zeker op dat je bij je aanvraag de juiste optie kiest, namelijk “verplichte onderbreking opgelegd door de overheid”. Als je zelf niet rechtstreeks verplicht bent te sluiten maar je activiteiten in grote mate afhankelijk zijn van sectoren waarvoor een verplichte sluiting geldt, kies dan voor de optie “onderbreking omdat mijn activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van sectoren die (gedeeltelijk) verplicht gesloten zijn”. Kies dus niet voor de relance-uitkering, want die levert je slechts een lager bedrag op. Je kan de relance-uitkering bovendien niet combineren met het crisis-overbruggingsrecht. | Vous êtes contraint d’interrompre votre activité et vous avez éventuellement droit à une double prestation? Dans ce cas, assurez-vous de choisir la bonne option en faisant votre demande, c'est-à-dire "l'interruption obligatoire imposée par le gouvernement". Si vous n'êtes pas directement obligé de fermer votre entreprise mais que vos activités dépendent principalement de secteurs soumis à une fermeture obligatoire, choisissez alors l'option "interruption parce que mon activité dépend principalement de secteurs qui sont (partiellement) fermés obligatoirement". Ne choisissez surtout pas le droit passerelle de soutien à la reprise, car le montant est moins élevé. De plus, le droit passerelle de soutien à la reprise n’est pas cumulable avec le droit passerelle de crise.

Sociaal statuut 09 november 2020

Overbruggingsrecht in de coronacrisis

Bij de start van de coronacrisis moest de overheid in allerijl een pakket steunmaatregelen voorzien. Omdat de crisis langer aansleept dan verwacht werden de bestaande steunmaatregelen tegen het licht gehouden. Wees gerust, tot minstens 31 maart 2021 zal wie het door de coronacrisis moeilijk heeft op steun kunnen blijven rekenen.

Verschillende vormen

We onderscheiden twee vormen van crisis-overbruggingsrecht, met een even hoog uitkeringsbedrag:

 1. Het crisis-overbruggingsrecht ter ondersteuning van zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten of hoofdzakelijk afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren. Deze vorm blijft minstens tot en met de maand januari 2021 van toepassing.  Lees de details hieronder.
 2. Is jouw zaak niet verplicht gesloten en ben je niet afhankelijk van een verplicht gesloten sector, dan kan je tot en met december 2020 rekenen op de relance-uitkering ter ondersteuning van jouw heropstart. Deze vorm van overbruggingsrecht wordt toegekend aan zelfstandigen die op 3 mei 2020 verplicht gesloten waren of op wie de maatregelen dezelfde impact hadden. We hebben een afzonderlijke webpagina met meer informatie over de relance-uitkering. Deze vorm van overbruggingsrecht wordt vanaf januari 2021 vervangen door een nieuw overbruggingsrecht.

Er bestaan daarnaast nog andere corona-steunmaatregelen voor zelfstandigen, die we in een handig overzicht gebundeld hebben.

Dubbel crisis-overbruggingsrecht

Sinds er opnieuw strengere maatregelen gelden, hebben zelfstandigen die daardoor worden getroffen recht op bijkomende steun, voor sommigen in de vorm van een dubbele uitkering overbruggingsrecht. De dubbele uitkering is mogelijk voor de maanden oktober, november en december 2020 en de maand januari 2021. Om te kijken wie hiervoor in aanmerking komt, maken we een onderscheid tussen vier situaties:

 1. Je bent rechtstreeks verplicht gesloten en je oefent verder geen andere zelfstandige activiteiten uit dan click&collect of take-away: een dubbele uitkering.
 2. Je bent rechtstreeks verplicht gesloten en je oefent verder andere zelfstandige activiteiten uit buiten click&collect of take-away : geen recht op de dubbele uitkering, eventueel wel de enkele relance-uitkering.
 3. Je bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector en je beslist om je activiteiten volledig te onderbreken: een dubbele uitkering.
 4. Je bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar je blijft wel werken (bijvoorbeeld om particuliere klanten te bedienen): een enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht.

Let op: om als afhankelijk van een gesloten sector te worden beschouwd, moet minstens 60% van je activiteiten met verplicht gesloten sectoren verbonden zijn. Je hoeft geen bewijsstukken bij je aanvraag te voegen (hou ze ter beschikking voor een eventuele controle), maar het moet wel uit de motivering van jouw aanvraag blijken.

Je behoort tot een rechtstreeks verplicht gesloten sector en je oefent verder geen andere zelfstandige activiteiten uit dan click&collect of take-away

Ben je in de loop van oktober, november, december 2020 of januari 2021 verplicht om te sluiten, dan heb je recht op een dubbel overbruggingsrecht, ook wanneer bijvoorbeeld je restaurant of koffiebar nog afhaalmaaltijden en afhaaldranken aanbiedt.

Je bent rechtstreeks verplicht gesloten en je oefent andere zelfstandige activiteiten uit buiten click&collect of take-away

Ben je verplicht om te sluiten maar oefen je nog een andere zelfstandige activiteit uit dan louter take-away of click & collect ? Dan heb je geen recht op de dubbele uitkering. Mogelijk heb je wel recht op de relance-uitkering voor deze maand.

Deze redenering is dus ook van toepassing als je 2 verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent (waarvan slechts één activiteit onder een maatregel van verplichte sluiting valt). Je kan in dat geval eventueel voor je hoofdactiviteit in aanmerking komen voor de relance-uitkering.

Verderop vind je meer informatie over de combinatie van het overbruggingsrecht met uitkeringen of met arbeid als werknemer of ambtenaar.

Je bent afhankelijk van verplicht gesloten sectoren mét volledige onderbreking

Ben je als zelfstandige ( hoofdzakelijk minstens 60 % ) afhankelijk van een verplicht gesloten sector en beslis je om je activiteiten volledig te onderbreken? Dan heb je recht op een dubbele uitkering.

 • Voor de maand oktober: je hebt recht op een dubbele uitkering wanneer je van 19 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 jouw zelfstandige activiteiten volledig hebt onderbroken.
 • Uitzondering voor de maand oktober, voor zelfstandigen die afhankelijk zijn van een sector die op een latere datum verplicht werd gesloten (raadpleeg onze webpagina over de verplicht gesloten sectoren): je moet je activiteiten onderbroken hebben vanaf de datum waarop de sector waarvan je afhankelijk bent verplicht werd gesloten. Zo moest alle vrijetijdsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten op 26 oktober 2020 en in de andere regio’s op 29 oktober 2020.
 • Voor de maand november:
  • Ben je afhankelijk van een sector die in oktober al moest sluiten? Je hebt recht op een dubbele uitkering wanneer je van 1 november 2020 tot en met 30 november 2020 je activiteit volledig onderbreekt (mag de sector waarvan je afhankelijk bent vóór 30 november 2020 heropenen, dan volstaat het dat je je activiteit tot die datum volledig onderbreekt).
  • Ben je afhankelijk van een sector die pas in de loop van november gesloten is? Je moet jouw activiteiten onderbreken vanaf de datum waarop de sector waarvan je afhankelijk bent, verplicht werd gesloten. Voor niet-essentiële winkels is dat bijvoorbeeld op 2 november 2020, voor vakantieparken op 3 november 2020.
 • Voor de maand december: Ben je afhankelijk van een sector die in december nog gesloten is ? Je hebt recht op een dubbele uitkering wanneer je activiteit onderbroken is van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020.

Voorbeeld: een brouwer of wijnhandelaar die 75% van zijn omzet bij de horeca haalt en 25% van zijn omzet bij particulieren, moet kiezen:

 • Hij blijft actief zodat hij zijn particuliere klanten kan bedienen: hij heeft recht op de normale, enkele crisisuitkering (als zelfstandige die afhankelijk is van een sector die verplicht gesloten is) of op de relance-uitkering als steun bij z’n heropstart.
 • Hij sluit vanaf 1 november 2020 volledig (en zolang de strengere maatregelen duren) en zet zolang zijn eventuele productie stop: hij heeft recht op een dubbele uitkering voor november en december. Om ook in oktober recht te hebben op een dubbele uitkering, moet hij al sinds 19 oktober 2020 gesloten zijn en elke productie hebben gestaakt.

Je bent afhankelijk van verplicht gesloten sectoren zonder volledige onderbreking

Ben je als zelfstandige hoofdzakelijk afhankelijk (minstens 60 %)  van een verplicht gesloten sector maar blijf je (deels) werken? Dan heb je nooit recht op een dubbele uitkering. Je behoudt wel het recht op een normale, enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je?

 • De normale, enkele crisis-uitkering: een maandelijkse  bedraagt maandelijks 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
 • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht  bedraagt 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast en 3.228,20 euro per maand met gezinslast.

Crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of omdat je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector: voor welke zelfstandigen?

Als je in België bijdragen verschuldigd bent en je tot een van de volgende categorieën behoort, kan je het volledige overbruggingsrecht aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Dit geldt ook wanneer je pas na 1 januari 2019 startte of wanneer je nog onbetaalde sociale bijdragen hebt.

Zelfstandigen uit de volgende categorieën hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een half overbruggingsrecht:

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (art. 37);
 • student-zelfstandigen;
 • gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste;
 • 65-plussers zonder pensioen.

Wat als je een andere uitkering geniet?

Als zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende echtgenoot (aangesloten in het maxistatuut), of als zelfstandige in bijberoep met gelijkstelling bijberoep (art. 37) of 65-plusser zonder pensioen die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd is, mag je het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere uitkering combineren:

 • Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend wanneer je je zelfstandige activiteiten onderbreekt of moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis.
  Voorbeeld: ontving je bij aanvang van de coronacrisis al voltijdse uitkeringen moederschapsrust of mantelzorg? Dan waren je activiteiten al onderbroken en heb je geen recht op de overbruggingsuitkering. Genoot je daarentegen uitkeringen voor een halftijdse moederschapsrust of halftijdse mantelzorg, dan is het overbruggingsrecht combineerbaar met die halftijdse uitkeringen.
 • Het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met de tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er zijn drie mogelijke situaties:
  • Was je voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoud je je ziekte-uitkeringen. 
  • Word je arbeidsongeschikt terwijl je al recht hebt op de overbruggingsuitkering? Dan zal je pas vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand recht hebben op ziekte-uitkeringen.
  • Gaf de adviserend arts van je ziekenfonds de toestemming om deeltijds te gaan werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de overbruggingsuitkering, maar behoud je je ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk je ziekenfonds dat je volledig bent gestopt met werken.

Wist je dat…

 • je het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen mag combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar?
 • je recht hebt op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft? Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. 
 • als je het overbruggingsrecht geniet, je als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot verder je loon mag ontvangen?

 Hoe kan je het overbruggingsrecht aanvragen?

De vlotste manier om je aanvraag overbruggingsrecht te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Je kan het crisis-overbruggingsrecht niet voor toekomstige maanden aanvragen. Sinds 26 november 2020 kan je een aanvraag indienen voor de maand december.

We informeren je telkens de vrijdag volgend op de week van je aanvraag over de beslissing.

Werd de uitkering toegekend omdat je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector, dan moet je wel elke maand een nieuwe aanvraag indienen. Dat komt omdat we bijkomende gegevens nodig hebben van jou alvorens we de aanvraag kunnen goedkeuren.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

De aanvraagtermijnen

 • Voor de maand maart: ten laatste op 30 september 2020.
 • Voor de maanden april tot en met juni: ten laatste op 31 december 2020.
 • Voor de maanden juli tot en met september: ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maanden oktober tot en met december: ten laatste op 30 juni 2021.
 • voor de maanden januari to en met maart (2021): ten laatste op 30 september 2021.

De uitbetaling

 • We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Let op, omdat kerstdag en nieuwjaarsdag op een vrijdag vallen, zal tijdens de kerstvakantie maar één uitbetaling plaatsvinden, namelijk op 24 december voor alle aanvragen gedaan tot en met 20 december. Latere aanvragen worden uitbetaald op vrijdag 8 januari 2021.
 • De eerste uitkeringen voor de maand oktober worden op 6 november 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand november worden op 4 december 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand december worden op 8 januari 2021 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand januari (2021) worden op 12 februari 2021 uitbetaald.