My Liantis

Verloning personeel 29 april 2022

Regeling rond loonbonus gewijzigd

Via het systeem van de niet-recurrente bedrijfsgebonden voordelen, heb je als werkgever de mogelijkheid om op een fiscaal gunstige manier een loonbonus toe te kennen aan je werknemers. Sinds 22 februari 2022 zijn de regels van het systeem een beetje veranderd voor bonusplannen die welzijns- en mobiliteitsdoelstellingen bevatten. Als gevolg moet je de nieuwe modellen van de toetredingsakte en ondernemings-cao gebruiken om de goedkeuring van je bonusplan te behalen.

Regeling loonbonus

Via een collectieve loonbonus (of juridisch: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen), kan een werkgever z’n medewerkers belonen voor het behalen van een vooraf vastgestelde, objectieve en collectieve doelstelling.

Op de loonbonus zijn de gewone RSZ-bijdragen niet verschuldigd, maar is wel een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van werkgever en een persoonlijke bijdrage van 13,07% ten laste van werknemer. Fiscaal is er echter geen bedrijfsvoorheffing, noch een belasting verschuldigd. Voor 2022 bedraagt het maximale bedrag dat als een loonbonus kan worden toegekend aan een werknemer 3.558 euro.

Wat is er veranderd?

Doelstelling die betrekking hebben op welzijn op het werk en veiligheid

Als een loonbonusdoelstelling een vermindering omvat van:

  • het aantal arbeidsongevallen,
  • het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval,
  • of een vermindering van absenteïsme,

dan moest tot voor kort de ondernemings-cao of de toetredingsakte vermelden dat er een preventieplan in de onderneming bestaat. Een verklaring op eer volstond hiervoor.

Voortaan zal de werkgever, samen met bedrijfs-cao en toetredingsakte, ook het globaal preventieplan en het lopende jaaractieplan moeten te bezorgen aan FOD WASO.

Doelstelling inzake mobiliteit

Wanneer een bonusplan doelstellingen rond mobiliteit bevat, zijn deze doelstellingen voortaan enkel nog toegestaan als er fietsvergoedingen worden toegekend aan werknemers die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer. Als werkgever moet je dit te verklaren in het jaaractieplan. Er is geen minimumbedrag vereist voor de fietsvergoeding, tenzij dat anders bepaald is in een sectorale cao.  

Nieuwe modeldocumenten en overgangsperiode

Door de bovenstaande wijzigingen zijn er nieuwe standaardmodellen van de bedrijfs-cao en toetredingsakte toegevoegd aan nieuwe cao nr. 90/4. Ook de digitale e-bonusapplicatie van FOD WASO wordt binnenkort aangepast.

Administratief wordt wel een overgangsperiode voorzien. Dit betekent dat de oude modelformulieren (van toetredingsakte en van de ondernemings-cao) nog steeds kunnen worden gebruikt en door de griffie van de FOD WASO aanvaard worden voor alle aktes en cao’s die afgesloten werden voor 1 juni 2022.

Opgelet: als er sprake is van een bonusdoelstellingen die betrekking hebben op mobiliteit, veiligheid en welzijn op het werk, dan moet je de nieuwe voorwaarden respecteren zoals bepaald in cao nr. 90/4. Je moet in dat geval de bedrijfs-cao, toetredingsakte, maar ook het globaal preventieplan en het lopende jaaractieplan bezorgen aan de FOD WASO.

Je bonusplannen indienen: Liantis staat je bij

Om een loonbonus toe te kennen moet het plan ingediend en goedgekeurd worden door de FOD WASO, waarbij de regels rond de loonbonus (NAR-cao nr. 90) moeten worden gevolgd.

Je bonusplan correct opmaken en (digitaal) indienen is echter niet altijd eenvoudig. Bovendien stellen we vast dat de regels steeds strikter worden toegepast. Hulp kan daarom aangewezen zijn. Geef je de opmaak en het indienen liever uit handen? Dan kan je rekenen op Liantis Consult. Wil je louter wat meer informatie, dan kan je zoals steeds terecht bij jouw klantenadviseur.