My Liantis

Ondernemen 17 mei 2021

Coronasteun voor de reissector: vermindering van werkgeversbijdragen

De reissector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Bovendien is ze wettelijk verplicht om verder diensten te verlenen terwijl daar weinig of geen inkomsten tegenover staan. Gelukkig kan de sector op een nieuwe steunmaatregel rekenen: een vermindering van de werkgeversbijdragen.

Welke werkgevers uit de reissector komen in aanmerking? 

De RSZ-vermindering geldt voor werkgevers die:

 • onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten;
 • een hoofdactiviteit als reisbureau of reisorganisator hebben (= NACE-code 79110 en 79120);
 • tegen insolventie verzekerd zijn gedurende de periode van het tweede kwartaal 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft. Voorlopig is dat laatste kwartaal het tweede kwartaal 2021.
 • die actief waren voor 1 april 2021 en na die datum ook nog actief zijn (= bijkomende voorwaarde voorzien in de RSZ-instructies).

Wat zijn de voorwaarden voor de RSZ-vermindering? 

Kom je als werkgever in aanmerking? Om gebruik te maken van de bijdragevermindering en het recht te behouden, moet je ook aan elk van de volgende voorwaarden voldoen. Zo moeten werkgevers:

 • zich ertoe engageren om alle werknemers ononderbroken tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 in dienst te houden, tenzij de werknemer zelf ontslag neemt of wegens dringende redenen wordt ontslagen. De som van de tewerkstelling van alle werknemers bij de werkgever tijdens het tweede kwartaal 2021 mag in ieder geval niet kleiner zijn dan die van het eerste kwartaal 2021;
 • aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod aanbieden dat overeenstemt met minstens 20% van hun contractuele arbeidsduur in het eerste en tweede kwartaal van 2021. Het gaat om alle werknemers, ook zij die tijdelijk werkloos zijn. De opleidingen moeten uiterlijk op 31 december 2021 zijn gevolgd;
 • zich in 2021 onthouden van:
 • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
 • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur, de directie en de hogere kaderleden van de onderneming;
 • de inkoop van eigen aandelen.
 • de ondernemingsraad, of bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, de werknemers informeren over de toepassing van de steunmaatregelen hoofdstuk in de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen (op het vlak van het opleidingsaanbod) bespreken.  

Hoe zit de bijdragevermindering in elkaar? 

Het gaat om een verrekening van de betaalde netto werkgeversbijdragen van het tweede kwartaal 2020, het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 (1). Daarnaast geldt de doelgroepvermindering voor het tweede kwartaal 2021 (2).

1) Verrekening van de betaalde netto werkgeversbijdragen van het tweede en vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021

Deze bijdragevermindering wordt door de RSZ in twee fasen berekend en toegekend:

FASE 1 

Het bedrag van de bijdragevermindering voor het tweede en vierde kwartaal 2020 wordt berekend op basis van de DmfA van deze kwartalen.

Het bedrag van deze bijdragevermindering wordt eerst gebruikt om de bedragen die aan de RSZ verschuldigd zijn voor het eerste kwartaal 2021 te vereffenen. Daarna volgen eventueel de andere verschuldigde bedragen, met toerekening op de oudste schuld.

Als er na de toerekening een saldo overblijft, kan je als werkgever vragen om dat resterende bedrag uit te betalen. Doe je dat niet, dan wordt het saldo toegerekend op de eerste bedragen die komen te vervallen en die je verschuldigd bent aan de RSZ.

Wanneer wordt de berekening uitgevoerd? 
 • Voor alle werkgevers die een aanvraag vóór 16 april 2021 hebben ingediend en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, berekent de RSZ in de tweede helft van april het bedrag van de bijdragevermindering voor het tweede en het vierde kwartaal 2020.

 • Voor de werkgevers die hun aanvraag na 15 april 2021 en uiterlijk op 30 juni 2021 hebben ingediend, wordt de berekening van de vermindering voor het tweede en vierde kwartaal 2020 op hetzelfde ogenblik als de berekening van de tweede fase uitgevoerd.

FASE 2 

Het bedrag van de bijdragevermindering voor het eerste kwartaal 2021 wordt berekend op basis van de DmfA van dat kwartaal.

Het bedrag van deze bijdragevermindering wordt eerst gebruikt om de bedragen die aan de RSZ verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal 2021 te vereffenen. Daarna volgen eventueel de andere verschuldigde bedragen, met toerekening op de oudste schuld.

Als er na de toerekening een saldo overblijft, wat hoogstwaarschijnlijk het geval zal zijn gelet op de voorziene RSZ-vermindering voor het tweede kwartaal 2021, kan je als werkgever vragen om het overige bedrag uit te betalen. Als je dat niet doet, wordt het saldo toegerekend op de eerste bedragen die komen te vervallen en die je verschuldigd bent aan de RSZ.

Wanneer wordt de berekening uitgevoerd? 

De berekening gebeurt in juli. Voor de werkgevers die tussen 16 april 2021 en 30 juni 2021 hun aanvraag indienden en een positieve bevestiging ontvingen, gebeurt in juli ook de verrekening voor het tweede en vierde kwartaal 2020.

2) Doelgroepvermindering voor het tweede kwartaal 2021

Daarnaast is er voor het tweede kwartaal 2021 een volledige vrijstelling van de basisbijdragen op het loon van alle tewerkgestelde werknemers voorzien. Ook deze doelgroepvermindering geldt enkel voor de werkgevers die uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag deden én een positieve bevestiging ontvingen.

Het is mogelijk dat de maatregel a.d.h.v. een Koninklijk Besluit wordt verlengd tot het derde kwartaal van 2021. Ook het bedrag van deze doelgroepvermindering en het aantal werknemers waarvoor de vermindering kan worden toegekend, kan veranderen.

Hoe vraag je de bijdragevermindering aan? 

Om van de nieuwe bijdrageverminderingen te genieten, dien je uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag in bij de RSZ. Neem hiervoor contact op met je vertrouwde Liantis-klantenadviseur, die dit graag voor jou in orde brengt.