My Liantis

Personeelsbeleid 23 mei 2022

Nood aan helpende handen in de zorg? Dit zijn de mogelijkheden van tijdelijke tewerkstelling

Er is in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd om opnieuw een aantal steunmaatregelen, specifiek gericht op de nood aan extra hulp in de zorgsector, te voorzien voor het tweede kwartaal 2022. Het gaat om een verlenging van de maatregelen die tot 31 maart 2022 van kracht waren in de zorg- en onderwijssector.

Zorgsector

Voor de private zorgsector gaat het om organisaties die behoren tot:

 •  PC 318 voor de gezins- en bejaardenhulp;
 •  PC 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
 • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Ook de organisaties belast met het runnen van de vaccinatiecentra behoren tot de zorgsector. Daarnaast gelden onderstaande maatregelen ook voor de centra belast met contactopsporing en voor het onderwijs.  

Studentenarbeid

Wil je een beroep doen op jobstudenten, weet dan dat hun gepresteerde uren ook in het tweede kwartaal van 2022 niet meetellen in het zogenaamde contingent. Dat omvat de 475 uur per jaar waarvoor niet de normale sociale bijdragen moeten worden betaald, maar wel lagere solidariteitsbijdragen. Op die manier kunnen studenten meer voordelige uren studentenarbeid verrichten. 

Goedkope overuren

Medewerkers in alle sectoren uit de privésector mogen zowel in 2021 als in 2022 maximaal 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren. Voor die bijkomende overuren is er uitzonderlijk geen toeslag verschuldigd en het loon van die overuren is vrij van (para)fiscale lasten, waardoor bruto gelijk is aan netto. 

De betrokken medewerker moet wel zijn akkoord geven om vrijwillige overuren te presteren. Hij ondertekent een schriftelijke verklaring die zijn bereidwilligheid bevestigt. Zelfs met vrijwillige overuren kan er niet meer dan 11 uur/dag en 50 uur/week worden gepresteerd.

Ook organisaties uit de zorgsector met een flexibiliteitssysteem kunnen gebruikmaken van de vrijwillige goedkope overuren.

De sectorale flexibiliteit laat toe om – op basis van uurroosters opgenomen in het arbeidsreglement – méér uren per dag en per week te laten presteren. Dat met een maximum van 11 uur/dag en 50 uur/week. Voor prestaties overdag kan die grens van 50 uur/week worden overschreden, mits recuperatie binnen de vier weken. Die extra prestaties (= flexuren) worden dan gerecupereerd binnen een periode van dertien weken. Er wordt daarom een schema van uurroosters opgemaakt om in een periode van dertien weken aan de gemiddelde arbeidsduur te komen. Het toepasselijk uurrooster wordt minstens een week op voorhand bekendgemaakt aan de werknemers.

Als men toch bijkomend moet presteren, boven op de uren van het bekendgemaakt uurrooster, zijn dat overuren, voor zover er meer dan 9 uur/dag of meer dan 38-40 uur/week werden gepresteerd.

In dat geval kan dus een beroep worden gedaan op het systeem van vrijwillige overuren voor zover :

 • de werknemer een document heeft ondertekend dat hij bereid is vrijwillige overuren te presteren;
 • hiermee ook niet meer dan 11 uur/dag en 50 uur/week werd gepresteerd.

Is de werknemer niet bereid bijkomende uren te presteren (weigert hij zo’n document te ondertekenen), dan kan de werkgever de werknemer toch opleggen om in deze coronatijd overuren te presteren wegens ‘voorgekomen of dreigend ongeval’.

Ook de daggrens van 11 uur/dag en de weekgrens van 50 uur/dag kan in de zorgsector worden overschreden, maar deze uren zijn dan geen vrijwillige overuren, maar overuren wegens ‘voorgekomen of dreigend ongeval’.

Het kostenplaatje voor de organisatie is fundamenteel anders afhankelijk van om welk soort overuren het gaat:

Vrijwillige goedkope overuren

Overuren wegens voorgekomen of dreigend ongeval 

Max. 120 in 2021 én max. 120 in 2022.  

Onbeperkt

Max. 11 uur/dag en 50 uur/week 

Geen maximumgrenzen

Uit te betalen aan 100% - geen overloontoeslag

Uit te betalen aan 150% of 200 % (op zon- en feestdagen)

Geen inhaalrust 

Geen inhaalrust

Vrijgesteld van RSZ en BV 

RSZ en BV-onderworpen

Voorbeeld:

 

maandag

dinsdag 

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Zondag

Bekendgemaakt uurrooster

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

0 uur 

0 uur

0 uur

Gepresteerde uren 

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

Verloning:

 • De tien uren op maandag t.e.m. donderdag zijn gewoon gepresteerd in het uurrooster, waarvan een deel flexuren zijn:
  • Bijvoorbeeld 7,6 uur prestaties en 2,4 uur gepresteerde flexuren.
 • Op vrijdag kunnen dit tien vrijwillige overuren zijn (mits de werknemer het document ondertekend heeft): de 50-urengrens is nog niet overschreden:
  • Dus uit te betalen aan het gewone loon aan 100%, vrij van RSZ-bijdragen en belastingen (bruto = netto).
 • Op zaterdag en zondag zijn dit overuren wegens voorgekomen/dreigend ongeval (want boven de 50 uur/week):
  • De 10 uren op zaterdag worden uitbetaald aan 150% met RSZ en BV.
  • De 10 uren op zondag worden uitbetaald aan 200% met RSZ en BV.

Terbeschikkingstelling van personeel

De overheid versoepelt tijdelijk de bestaande strenge voorwaarden, waardoor een werkgever gemakkelijker zijn personeel ter beschikking kan stellen van een gebruiker die behoort tot de zorgsector. 

De gebruiker heeft het unaniem akkoord van zijn vakbondsafvaardiging – of dat van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het paritair comité bij afwezigheid van of onenigheid in de vakbondsafvaardiging – niet nodig. Ook voor de werkgever-uitlener valt de voorafgaande toestemming van Toezicht op de Sociale Wetten weg.

De overige voorwaarden blijven wel van toepassing:

 • werkgever, werknemer én gebruiker sluiten vooraf een schriftelijke overeenkomst over de voorwaarden en de duur van terbeschikkingstelling;
 • de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer blijft bestaan, maar de gebruiker is samen met de werkgever aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen en vergoedingen aan de werknemer;
 • de verloning van de uitgeleende werknemer mag niet lager liggen dan die van de werknemers van de gebruiker met dezelfde functie;
 • de gebruiker staat in voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming die gelden op de plaats van het werk.

Zoals gebruikelijk kan de werkgever enkel vaste personeelsleden ter beschikking stellen. In het kader van deze versoepeling geldt de bijkomende voorwaarde dat de uitgeleende werknemer al vóór 1 oktober 2021 in dienst moet zijn van de werkgever-uitlener.

Opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor tijdelijk werklozen

Opeenvolgende contracten voor bepaalde duur zijn slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Als deze voorwaarden niet vervuld zijn, worden ze als een contract voor onbepaalde duur aangemerkt.

In de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 was het mogelijk om opeenvolgende contracten voor bepaalde duur af te sluiten met werknemers in tijdelijke werkloosheid, zonder dat de bekende voorwaarden vervuld moesten zijn. Deze maatregel werd verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2022.

De enige voorwaarden zijn dat elk contract voor bepaalde duur minstens zeven dagen beslaat en dat de tijdelijk werkloze de contracten aangaat bij een andere werkgever dan de werkgever bij wie hij tijdelijk werkloos is gesteld.

De tijdelijk werkloze kan de overeenkomst van bepaalde duur te allen tijde beëindigen zonder opzeg.

Tijdelijke tewerkstelling van werknemers in tijdskrediet of thematisch verlof

Heb je werknemers in tijdskrediet of thematisch verlof (zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof) en zijn zij bereid om een extra hand toe te steken, dan konden zij tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021 hun loopbaanonderbreking of -vermindering tijdelijk laten schorsen. Ook deze maatregel werd verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2022. De werknemer brengt de RVA daarvan schriftelijk op de hoogte. De werknemer behoudt tijdens deze werkhervatting 75% van de onderbrekingsuitkering.

Tijdelijke tewerkstelling van werknemers in SWT of tijdelijke werkloosheid

Ook iedere werknemer in tijdelijke werkloosheid of in een stelstel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (= SWT, vervangt het brugpensioenstelsel) kan tijdelijk aan de slag in de zorg- of onderwijssector, met behoud van 75% van zijn uitkering.

Voor een SWT’er kan dat ook om een werkhervatting bij zijn vroegere werkgever gaan. Heb jij dus werknemers die in het SWT-stelsel zitten en die bereid zijn om tijdelijk het werk te hervatten, dan kan dat zonder nadelige gevolgen voor de betrokken werknemers. Integendeel, naast de vergoeding voor de prestaties, wordt de aanvullende vergoeding SWT doorbetaald, zijn daar geen sociale bijdragen op verschuldigd en er geldt een fiscale vrijstelling. Ook deze maatregel gold van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 en geldt opnieuw voor het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Asielzoekers

Asielzoekers die voor 31 maart 2022 hun aanvraag ingediend hebben, kunnen onmiddellijk aan de slag in de zorgsector en moeten dus geen vier maanden wachten.

Sociaal overleg

De toepassing van deze maatregelen maakt het voorwerp uit van sociaal overleg binnen de onderneming. De werkgever informeert de ondernemingsraad. Als er geen ondernemingsraad is, dan moet de werkgever het comité voor preventie en bescherming op het werk informeren. Is er ook geen comité binnen de onderneming, dan wordt de vakbondsafvaardiging op de hoogte gebracht.

De toepassing van de maatregelen moet vervolgens op de agenda staan van de eerstvolgende vergadering volgend op het eerste gebruik. Daarna wordt dit punt maandelijks op de agenda gezet en dit zolang de maatregelen van kracht zijn.