My Liantis

Arbeidshygiëne 05 augustus 2019

Nieuwe grenswaarden voor blootstelling aan chemische stoffen op komst

Europa verplicht werkgevers om ten laatste tegen 11 juli 2021 hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan 5 bijkomende chemische stoffen.

Wijziging Europese richtlijn

De Europese wetgever wijzigde de ‘Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk, bijlage III (Grenswaarden en andere daarmee rechtstreeks verband houdende bepalingen)’.

Het is nu aan de lidstaten om deze wijzigingen over te nemen in hun eigen nationale wetgeving. Daarbij moeten ze minimaal de Europese bepalingen overnemen, maar krijgen ze tegelijk de vrijheid om strengere grenswaarden in te stellen.

Overgangsmaatregelen

Voor bepaalde stoffen en voor sommige sectoren is er een overgangsregime voorzien. Dat is bijvoorbeeld het geval voor formaldehyde in de gezondheidszorg, de uitvaart- en balsemingsector. Daar gelden tot 11/07/2024 minder strenge grenswaarden.

De nieuw opgenomen chemische stoffen met hun grenswaarden

Grenswaarden

Agens

8 uur-grenswaarde

Grenswaarde voor kortstondige blootstelling

Notatie

Overgangsregime

Cadmium en anorganische verbindingen

0,001 mg/m³ (11)

/

/

0,004 mg/m³ tot 11/07/2027 met biologische grenswaarde

Beryllium en anorganische verbindingen

0,002 mg/m³ (11)

/

Sensibilisatie huid en luchtwegen

0,006 mg/m³ tot 11/07/2026

Arseenzuur met zouten en anorganische arseenverbindingen

0,01 mg/m³ (11)

/

/

Uitstel voor kopersmelterijen tot 11/07/2023

Formaldehyde

0,37 mg/m³
0,3 ppm

0,74 mg/m³
0,6 ppm

Sensibilisatie huid- en luchtwegen

0,62 mg/m³ of 0,5 ppm gezondheidszorg, uitvaart- en balsemingsector tot 11/07/2024

4,4’-methyleen-bis (2 chlooraniline

0,01 mg/m³

/

Huid

/