My Liantis

Welzijn op het werk 06 januari 2022

Nieuwe wetgeving technische bedrijfseenheid (TBE): impact op doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Wanneer verschillende (juridische) werkgevers naast een sociale band ook een socio-economische verwevenheid hebben, spreken we van een technische bedrijfseenheid (TBE). Sinds 1 januari 2022 zijn er een aantal belangrijke nieuwe regels die oneigenlijk gebruik van de doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving binnen dezelfde TBE moet tegengaan.

Definities verankerd in de wet

Tot nu bestond er geen wettelijke definitie van het begrip ‘technische bedrijfseenheid’. De principes werden door de rechtsspraak ingevuld. De wet schrijft die nu uit. Denk bijvoorbeeld aan begrippen als sociale band (minstens één gemeenschappelijke persoon in de verschillende ondernemingen) en sociaal-economische verwevenheid (ondernemingen die een band hebben doordat ze bijvoorbeeld dezelfde, gelijkaardige of aanvullende activiteiten uitvoeren, dezelfde materialen gebruiken, een gelijkaardig klantenbestand hebben, een gemeenschappelijke website hebben …).

Simultane en historische technische bedrijfseenheid

Voortaan bestaat er een nieuw onderscheid tussen een simultane en een historische technische bedrijfseenheid.

  • Simultane technische bedrijfseenheid: Twee ondernemingen maken deel uit van een technische bedrijfseenheid omdat zij op een bepaald moment, naast een sociale band, ook een socio-economische verwevenheid vertonen (bijvoorbeeld een groep ondernemingen met een gemeenschappelijke aansturing met gelijkaardige of aanvullende activiteiten).
  • Historische technische bedrijfseenheid: Twee ondernemingen maken deel uit van een technische bedrijfseenheid omdat zij naast een sociale band, ook een voorafgaandelijke socio-economische verwevenheid vertonen (bijvoorbeeld de opsplitsing van een deel van de onderneming naar een zelfstandige activiteit).

Binnen een simultane technische bedrijfseenheid zal het recht op vermindering nog eerder uitzonderlijk zijn. De regel dat er sprake moet zijn van een meertewerkstelling blijft, maar daarnaast is er een verstrenging. Een onderneming zal geen vermindering meer kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een derde werknemer als ze deel uitmaakt van een simultane technische bedrijfseenheid waar al drie medewerkers in dienst zijn.

Een simultane technische bedrijfseenheid die in totaal al zes medewerkers tewerkstelt, zal vanaf 2022 dus geen enkel nieuwe recht op verminderingen eerste aanwervingen meer kunnen krijgen voor bijkomende aanwervingen. Met deze regel wil de overheid vermijden dat verbonden ondernemingen bijkomende ondernemingen blijven oprichten louter en alleen om de verminderingen eerste aanwervingen te kunnen opstrijken.

Bij een historische technische bedrijfseenheid speelt die verstrenging niet en zal er dus enkel sprake moeten zijn van een meertewerkstelling.

Wijziging rangbepaling

Er kwamen ook nieuwe regels voor het bepalen voor de ranginname van een 1ste, 2de … medewerker en dit zowel binnen de simultane als de historische TBE. We verduidelijken dit met een aantal voorbeelden.

Voorbeeld historische technische bedrijfseenheid

Werkgever

Kwartaal 1/22

Kwartaal 2/22

Kwartaal 3/22

Kwartaal 4/22

A 2 2 2 2
B   1 4 4

Opening recht

  /

DGV 4de

 

 

  • Kwartaal 2 van 2022: Het recht op de vermindering voor de eerste medewerker bij werkgever B wordt niet geopend in kwartaal 2 van 2022. Er is een meertewerkstelling van één (van twee naar drie), maar er waren al twee medewerkers in dienst bij werkgever A in het vorige kwartaal, terwijl werkgever B slechts één medewerker in dienst neemt.

In dit voorbeeld speelt de verstrenging van de voorwaarden bij een simultane technische bedrijfseenheid. De vermindering voor de eerste aanwerving kan niet toegepast worden omdat werkgever B deel uitmaakt van een simultane technische bedrijfseenheid waar al minstens één medewerker in dienst was.

  • Kwartaal 3 van 2022: In kwartaal 3 van 2022 opent enkel het recht op de vermindering voor de vierde medewerker. Er is dan wel een meertewerkstelling van drie medewerkers (van drie naar zes), maar er waren al drie medewerkers in dienst in de simultane technische bedrijfseenheid in het vorige kwartaal. De vermindering voor de eerste, tweede of derde aanwerving kan niet worden toegepast.

Voorbeeld historische technische bedrijfseenheid

Werkgever

Kwartaal 1/22

Kwartaal 2/22

Kwartaal 3/22

Kwartaal 4/22

A 2      
B   3 4 4

Opening recht

 

DGV 3de

DGV 4de

 

 

  • Kwartaal 2 van 2022: In kwartaal 2 van 2022 zien we een meertewerkstelling van één (van twee naar drie). Werkgever B zal het recht openen op één vermindering en dat is de minst voordelige in rang, meer bepaald de vermindering voor de derde aanwerving (terwijl de regels tot 31 december 2021 hier het recht zouden openen op de vermindering voor de eerste medewerker, meer bepaald de meest voordelige in rang).
  • Kwartaal 3 van 2022: In kwartaal 3 van 2022 zien we opnieuw een meertewerkstelling van één (van drie naar vier) en zal het recht openen op de vermindering voor de vierde aanwerving.

Andere nieuwigheden

De regering riep verder ook nog een aantal andere nieuwe regels rond de technische bedrijfseenheid in het leven. We zetten ze hier op een rijtje. 

Faillissement

Een andere belangrijke nieuwigheid is dat de medewerkers die betrokken zijn in een faillissement en waarvan de organisatie waar ze werken overgenomen wordt door een nieuwe onderneming, sinds 1 januari 2022 niet meer in aanmerking genomen worden om te bepalen of er sprake is van een sociale band. Zo zal een derde overnemer van een failliet bedrijf toch verminderingen voor eerste aanwervingen kunnen genieten.

Tolerantie vijf kalenderdagen

Een zeer korte tewerkstelling in de referteperiode van twaalf maanden kan ervoor zorgen dat niet voldaan wordt aan de voorwaarde van meertewerkstelling als er sprake is van een technische bedrijfseenheid.

Hier wordt vanaf 1 januari 2022 een tolerantie ingevoerd van vijf kalenderdagen die niet mee in rekening gebracht moeten worden. Dit wil zeggen dat je de vijf kalenderdagen in de referteperiode van twaalf maanden met het hoogste aantal werknemers niet meer moet meerekenen.

Duurzame tewerkstelling één maand

Anderzijds wil de nieuwe wet het fictief creëren van meertewerkstelling door zeer korte tewerkstellingen tegengaan. Daarom komt er een regel die bepaalt dat de meertewerkstelling minstens één maand moet aanhouden. Deze nieuwe maatregel geldt enkel voor zover er sprake is van een onderneming die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid.

Voorzetting

Sinds 1 januari 2022 is het daarnaast ook eenvoudiger om een vermindering die eerder werd toegekend aan een onderneming verder te zetten door een andere onderneming (bijvoorbeeld bij fusies, splitsingen …).

Voortaan is het niet langer verplicht dat de reorganisatie altijd conform is aan de artikelen 12:3 tot 12:10 en 12:103 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het is voldoende dat ze analoog zijn.

Als werkgever moet je nog steeds een modelformulier invullen en overmaken aan de RSZ. Daarin erken je als persoon die de verminderingen wenst verder te zetten, hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de schulden van de overlater.

Verder moet je als werkgever op vraag een schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken partijen kunnen voorleggen aan de RSZ.

Inwerkingtreding

De basiswetgeving verscheen eind vorig jaar in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 1 januari 2022. Momenteel wachten we wel nog op een aantal uitvoeringsbesluiten. Vanaf we hier meer informatie over hebben, brengen we je hiervan op de hoogte.

Voor vragen kan je steeds terecht bij je vertrouwde klanten- of regioadviseur.