My Liantis

Personeelsbeleid 05 juli 2019

PC 200: nieuw sectorakkoord ondertekend

Op 1 juli ondertekenden de sociale partners in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) een nieuw sectorakkoord voor de periode 2019-2020. In het akkoord gaat onder meer specifieke aandacht naar het koopkrachtvraagstuk en de opleiding van medewerkers. 

Koopkracht: dubbele regeling 

Koopkracht is ook in dit akkoord opnieuw een belangrijk thema. De aanpak voor de periode 2019-2020 is ietwat complexer dan de voorbije jaren en valt uiteen in twee delen.  

Algemene regeling 

Vanaf 1 september 2019 stijgen de sectorale minimumlonen en de reële brutomaandlonen met 1,1%. Als werkgever kan je ervoor kiezen om in de plaats van deze loonsverhoging een gelijkwaardig voordeel toe te kennen. De procedure voor deze omzetting verschilt naargelang er al dan niet een syndicale delegatie in je onderneming bestaat. 

Bijzondere regeling 

De bijzondere regeling geldt voor de bedienden van ondernemingen waar er voor het arbeiderspersoneel een sectoraal aanvullend pensioenstelsel geldt én er voor bedienden op ondernemingsniveau geen of een minder gunstig aanvullend pensioen bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval in PC 124. 

De loonsverhoging van 1,1% wordt in dit geval voor bedienden omgezet in een tijdelijke jaarpremie die gelijkwaardig is aan de voorziene loonsverhoging. Van zodra een sectorale cao de aanvullende pensioenregeling voor de bedienden regelt, wordt het budget van de tijdelijke jaarpremie aangewend om het pensioenstelsel te financieren. Op deze manier wil de overheid in deze sectoren het verschil met de arbeiders op termijn wegwerken.  

Tijdskrediet, landingsbanen en SWT: cao’s verlengd 

De bestaande cao’s rond tijdskrediet met motieflandingsbanen en het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag werden verlengd voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021. De afspraken rond SWT en landingsbanen werden evenwel aangepast aan de actuele context. 

Mobiliteit: fietsvergoeding verplicht 

In heel wat bedrijven bestaat al een fietsvergoeding. Deze wordt vanaf 1 juli 2020 verplicht voor alle medewerkers die onder PC 200 vallen. Een werknemer die regelmatig met de fiets naar het werk komt, zal een fietsvergoeding van 0,10 euro per afgelegde kilometer krijgen, met een maximum van 4 euro per arbeidsdag.  

Opleiding

De sociale partners bereikten ook een akkoord over een nieuw groeipad voor het collectief recht van medewerkers op opleidingen. Het aantal medewerkers in dienst bij een onderneming bepaalt hoe snel dit recht de komende jaren stijgt.

Aantal medewerkers 

Gemiddeld aantal opleidingsdagen per 2 jaar per voltijds equivalent 

Minder dan 10 

4

Tussen 10 en 20 

2020-2021

4

2022-2023

4,5

2024-2025

5

Meer dan 20 

2020-2021

5

2022-2023

6