My Liantis

Landingsbaan of tijdskrediet eindeloopbaan

Wil je medewerker zijn loopbaan rustig afbouwen richting zijn pensioen? Dat kan via het tijdskrediet landingsbaan. We vertellen je wat je als werkgever moet weten over deze regeling voor oudere werknemers.

Wat is een landingsbaan of tijdskrediet eindeloopbaan?

Het tijdskrediet eindeloopbaan is voor medewerkers die het einde van hun loopbaan naderen. Zij hebben de mogelijkheid hun prestaties te verminderen totdat zij met pensioen gaan. Er gelden voorwaarden om deze vorm van tijdskrediet te bekomen bij de werkgever en er gelden aanvullende voorwaarden om vervolgens een onderbrekingsvergoeding (vervangingsinkomen) te ontvangen van de Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening (RVA). 

Het tijdskrediet landingsbaan is bedoeld om prestaties te verminderen. Wil je medewerker zijn prestaties tijdelijk volledig onderbreken, dan moet hij een volledig tijdskrediet met motief aanvragen.

Het tijdskrediet landingsbaan duurt maximaal tot de datum waarop de medewerker met pensioen gaat en minimaal:

 • drie maanden (halftijds tijdskrediet), of
 • zes maanden (1/5 tijdskrediet).

Het is mogelijk om een onderbrekingsvergoeding van de RVA te bekomen, daarover hieronder meer. Je medewerker kan echter ook tijdskrediet eindeloopbaan krijgen van jou als werkgever zonder de uitkeringen van de RVA aan te vragen. Hij moet dan voldoen aan de voorwaarden voor tijdskrediet bij de werkgever, maar niet aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen. Dat kan handig zijn indien je medewerker gebruik wil maken van een tijdskrediet landingsbaan om een zelfstandige activiteit te verrichten of indien hij al een pensioen ontvangt. Van een tijdskrediet zonder uitkeringen moet je wel altijd aangifte doen bij de RVA.

Voorwaarden landingsbaan

Om het tijdskrediet landingsbaan te bekomen bij een werkgever, moet de medewerker voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij moet als bediende of arbeider in dienst zijn bij een werkgever in de privésector.
 • Hij moet 55 jaar of ouder zijn bij aanvang van het tijdskrediet landingsbaan.
 • Hij moet minstens een beroepsverleden van 25 jaar hebben als loontrekkende.
 • Hij moet minstens 24 maanden in dienst zijn bij de werkgever bij wie hij het tijdskrediet landingsbaan aanvraagt (anciënniteitsvoorwaarde).
 • Hij moet een aanstelling van voldoende omvang hebben: voltijds, 3/4 of 4/5 (tewerkstellingsvoorwaarde).

In uitzondering op de leeftijdsgrens van minimaal 55 jaar, kan een medewerker al op 50-jarige leeftijd in aanmerking komen voor tijdskrediet landingsbaan indien:

 • Hij in dienst is van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.
 • Hij 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende heeft.
 • Hij een zwaar beroep uitoefent of uitoefende:
  • wisselende ploegen
  • onderbroken diensten
  • nachtarbeid
 • Hij in een stelsel met nachtarbeid werkte of heeft gewerkt.
 • Hij tewerkgesteld is in de bouwsector en wegens gezondheidsredenen zijn activiteit niet kan voortzetten.

Op de website van de RVA vind je een uitgebreide beschrijving van alle voorwaarden en uitzonderingen die gelden voor het tijdskrediet landingsbaan.

Voorwaarden onderbrekingsvergoeding RVA

Wanneer je je medewerker tijdskrediet landingsbaan toekent, heeft hij niet automatisch recht op onderbrekingsuitkeringen. Er gelden aanvullende toekenningsvoorwaarden waaraan je medewerker allemaal moet voldoen (cumulatief), te weten:

 • De werkgever moet het tijdskrediet hebben toegekend volgens de toegangsvoorwaarde voorzien door cao nr. 103.
 • De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar of – volgens de uitzonderingsbepalingen – 55 of zelfs 50 jaar.
 • De medewerker mag geen activiteit of inkomen hebben waarmee cumulatie verboden is.
 • De medewerker moet in België wonen (of in een ander land van de EER of in Zwitserland).
 • De medewerker moet de minimumduur van het tijdskrediet respecteren.

Voldoet de medewerker niet aan alle voorwaarden? Dan geniet hij enkel het recht op tijdskrediet landingsbaan bij zijn werkgever, maar recht op onderbrekingsuitkeringen zonder uitkeringen van de RVA.

Op de website van de RVA vind je een uitgebreide beschrijving van alle voorwaarden en uitzonderingen die gelden voor het bij een tijdskrediet landingsbaan.

Bedragen tijdskrediet eindeloopbaan

De RVA keert een forfaitaire uitkering uit. Een aantal criteria kunnen dit bedrag beïnvloeden:

 • de prestatievermindering (1/2 tijdskrediet of 1/5 tijdskrediet).
 • het dienstverband van de medewerker: voltijds of deeltijds.
 • de duur van het tijdskrediet: duurt het tijdskrediet bijvoorbeeld 7,5 maand, dan worden zeven volle maanden uitgekeerd en de halve maand op basis van het aantal dagen gedekt door het tijdskrediet.
 • de woonsituatie van de medewerker: is hij samenwonend of alleenwonend.

De medewerker ontvangt een netto uitkering waarvan de bedrijfsvoorheffing al is afgetrokken. Wil je weten wat de medewerker zal ontvangen? Op de website van de RVA staan de barema’s. Naast de RVA-uitkering kan een sectoraal fonds of kan jij als werkgever een aanvullende vergoeding betalen. Daarvoor gelden aanvullende formaliteiten die je kunt nalezen op de website van de RVA.

Hoe vraag je een landingsbaan aan bij de RVA?

Je medewerker kan bij de RVA een aanvraag indienen voor een onderbrekingsvergoeding zodra hij jouw toestemming heeft voor tijdskrediet landingsbaan (volgens de voorwaarden van cao. Nr. 103).

Hiervoor moet hij het RVA-formulier C61 Tijdskrediet landingsbanen - CAO nr. 103ter - 06/17 invullen. Op de website van de RVA staat de aanvraagprocedure uitgebreid beschreven.

Zoek je als werkgever meer informatie over landingsbaan? Liantis sociaal secretariaat helpt je graag verder!

Lees meer