My Liantis

Personeelsbeleid 14 mei 2019

Outplacement na stopzetting arbeidscontract wegens medische overmacht

Via outplacementbegeleiding help je een werknemer na zijn of haar ontslag in de zoektocht naar een nieuwe baan. In sommige gevallen ben je als werkgever wettelijk verplicht om dit aan te bieden. Dit is nu ook het geval wanneer je een arbeidscontract stopzet wegens medische overmacht.

Wat is medische overmacht?

Wanneer een werknemer permanent arbeidsongeschikt is en daardoor definitief zijn of haar job niet meer kan uitvoeren, spreek je van medische overmacht.

Medische overmacht in re-integratietraject

In een formeel re-integratietraject kan je in bepaalde gevallen als werkgever medische overmacht inroepen om de samenwerking met je medewerker stop te zetten:

  • Als de arbeidsarts oordeelt dat je werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk en aangepast werk niet mogelijk is.
  • Als de arbeidsarts oordeelt dat je werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk en aangepast werk wel mogelijk is, maar je geen aangepast werk voor hem of haar hebt. In dit geval moet je als werkgever hier een ‘gemotiveerd verslag’ over opstellen.

Verplichte outplacementbegeleiding bij medische overmacht

Zet je de samenwerking met je medewerker stop omwille van medische overmacht, dan hoef je geen opzegvergoedingen of -termijnen te respecteren. Je bent wel verplicht een traject voor outplacementbegeleiding van minstens 30 uur aan te bieden ter waarde van 1.800 euro.

Het outplacementaanbod moet je uiterlijk binnen de 15 dagen na stopzetting van het arbeidscontract doen. Je ex-werknemer heeft op zijn beurt vier weken tijd om hier schriftelijk op te reageren. Stemt hij in met het aanbod, dan moet je ex-werknemer binnen de drie maanden van start gaan met de outplacementbegeleiding.

Uitzonderingen

Op deze nieuwe regelgeving bestaan twee belangrijke uitzonderingen:

  • als het fonds voor bestaanszekerheid binnen je sector, in uitvoering van een algemeen bindende cao, nu al een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe baan organiseert, hoef je geen outplacementaanbod te doen.
  • als je werknemer zelf medische overmacht inroept om het arbeidscontract stop te zetten, of je doet dit in onderling overleg, dan vervalt voor jou als werkgever de verplichting om outplacementbegeleiding aan te bieden.