My Liantis

Klein verlet of omstandigheidsverlof

Je medewerker heeft recht op afwezigheid met behoud van loon voor bijzondere gebeurtenissen, het zogenaamde klein verlet of omstandigheidsverlof. Wat zijn de voorwaarden en welke speciale omstandigheden geven recht op dit kort verzuim?

Wat is klein verlet?

Klein verlet is verlof voor speciale gebeurtenissen, ook wel kort verzuim of omstandigheidsverlof genoemd. De medewerker heeft het recht om van het werk afwezig te blijven met behoud van loon bij bijzondere gebeurtenissen of om zijn burgerplicht te vervullen.

Wie heeft recht op klein verlet?

Voor het recht op klein verlet moet gelijktijdig aan vier voorwaarden worden voldaan:

 • De gebeurtenis moet recht geven op klein verlet.
 • De gebeurtenis valt op een normale werkdag van de medewerker.
 • De medewerker moet zijn werkgever zo snel mogelijk informeren over de aanleiding voor het klein verlet.
 • De medewerker moet de afwezigheidsdagen gebruiken voor de gebeurtenis waarvoor ze zijn toegekend.

Klein verlet en wettelijk samenwonenden

Verschillende gebeurtenissen geven de medewerker het recht op klein verlet. We noemen hieronder de meest voorkomende. Opmerking vooraf: het KB van 28 augustus 1963 stelt de wettelijk samenwonende gelijk met de echtgenoot. Waar je hieronder ‘echtgenoot’ leest, bedoelen we dus ook de partner waarmee je medewerker wettelijk samenwoont.

Soorten klein verlet

Huwelijk

De medewerker kan klein verlet aanvragen voor zijn eigen huwelijk of voor het huwelijk van een familielid.

De medewerker heeft recht op afwezigheidsdagen voor zijn eigen huwelijk. Het aantal vrije dagen verschilt per sector, meestal zijn het twee dagen, maar ook drie afwezigheidsdagen komt voor. De medewerker mag zelf kiezen welke dagen hij vrij wil zijn. Voorwaarde is dat deze dagen vallen in de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.

De medewerker krijgt de dag van het huwelijk vrij bij het huwelijk van:

 • zijn eigen kind of het kind van zijn echtgeno(o)t(e) (stiefkind).
 • een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster.
 • de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder.
 • een kleinkind van de werknemer.

Priesterwijding

De medewerker kan kort verzuim aanvragen voor priesterwijding of intrede in het klooster van:

 • zijn eigen kind of het kind van zijn echtgeno(o)t(e) (stiefkind).
 • een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster.

Hij krijgt dan klein verlet voor de dag van de plechtigheid.

Overlijden

Het overlijden van een naaste geeft recht op klein verlet. Afhankelijk van de graad van verbondenheid met de overledene, duurt het klein verlet langer of korter: Drie dagen bij het overlijden van:

 • de echtgenoot of echtgenote.
 • een (stief)kind van de medewerker.
 • de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer.

De medewerker kan zelf kiezen wanneer hij deze drie dagen wil opnemen. Voorwaarde is dat deze drie dagen vallen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Twee dagen bij het overlijden van onderstaande naasten van de medewerker of die van zijn echtgeno(o)t(e) die bij de medewerker inwoont:

 • een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer.
 • een grootvader, grootmoeder, kleinkind.
 • een overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind.
 • een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont.

De medewerker kan zelf kiezen wanneer hij deze twee dagen wil opnemen. Voorwaarde is dat deze twee dagen vallen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

De dag van de begrafenis bij het overlijden van onderstaande naasten van de medewerker of die van zijn echtgeno(o)t(e) die niet bij de medewerker inwoont:

 • een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer.
 • een grootvader, grootmoeder, kleinkind.
 • een overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind.
 • een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont.

Plechtige communie

De medewerker heeft recht op kort verlet op de dag van de plechtige communie van zijn kind of van het kind van zijn echtgeno(o)t(e). Valt de dag van de plechtigheid samen met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag? Dan krijgt de medewerker vrij voor de gewone werkdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt.

Familieraad

Moet de medewerker een bijeenkomst van de familieraad bijwonen en is deze bijeengeroepen door de vrederechter? Dan geldt het kort verlet voor de nodige tijd, met een maximum van één dag.

Bijzitter

Voor de uitoefening van het ambt van bijzitter geldt het volgende klein verlet:

 • Een bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij verkiezingen voor het parlement, de provincieraad en de gemeenteraad: de nodige tijd.
 • Een bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.
 • Een bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.

Klein verlet voor schoonfamilie, kan dat?

Het recht op klein verlet geldt ook voor de schoonfamilie. Bijvoorbeeld bij huwelijk, overlijden en priesterwijding.

Voorbeeld de schoonzus van je medewerker Frank gaat trouwen. Frank krijgt vrijaf om bij het huwelijk te kunnen zijn. Dit zou ook het geval zijn geweest bij de bruiloft van zijn eigen zus.

Zoek je als werkgever meer informatie over klein verlet? Liantis sociaal secretariaat helpt je graag verder!

Lees meer

Deeltijdse arbeid en klein verlet

Ook een deeltijdse medewerker heeft recht op klein verlet. Hierbij geldt dezelfde voorwaarde als voor een voltijds werknemer: de afwezigheidsdag voor gebeurtenissen waarvoor de dag van het klein verlet bepaald is, moet vallen op een normale werkdag van de medewerker.

Voorbeeld Geoffrey, die halftijds werkt, vraagt klein verlet aan voor de priesterwijding van zijn broer. De priesterwijding vindt plaats op een donderdag. Omdat donderdag voor Geoffrey een reguliere werkdag is, mag hij afwezig zijn met behoud van loon.

Bij sommige gebeurtenissen mag de medewerker de dag(en) van afwezigheid zelf kiezen binnen een welbepaalde periode. In dat geval heeft een deeltijds werknemer dezelfde keuzemogelijkheid als een voltijds medewerker.

Voorbeeld Meyrem gaat trouwen en heeft het recht op twee afwezigheidsdagen met behoud van haar loon. Zij mag vrij kiezen welke twee dagen ze afwezig is tijdens de week van het huwelijk of de daaropvolgende week. Meyrem werkt enkel op dinsdag en donderdag, maar mag de twee dagen klein verlet net dan opnemen om de hele week vrij te zijn.